צור קשר

החלטת אלשייך בתיק מירב בועז

מאת: כב' הש' אלשייך ורדה בתאריך: 20/07/2005

 
החלטת אלשייך בתיק מירב בועז
 

בתי המשפט

פשר 1152/98

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

25.11.2001

תאריך:נ

כב' השופטת אלשיך ורדה

בפני:ב

       
 

הפקודה

פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם1980-

בעניין:ו

 

נ  ג  ד

 

החייבת

מירב בועז

 

 

 

עו"ד מיליס – הנאמן

עו"ד שפיגל ב"כ החייבת

עו"ד גנות ב"כ בנק אוצר החייל

עו"ד פריש ב"כ הכנ"ר

נוכחים:נ

 

החלטה

מונח בפני ערעורו של בנק אוצר החייל (להלן:ו "הבנק"), על החלטת של הנאמן על נכסי פושטת הרגל בועז מירב (להלן:נ "הנאמן"), לדחות את הוכחת החוב אשר הגיש הבנק. הנאמן עומד על החלטתו, ומבקש כי אדחה את הערעור. כונס הנכסים הרשמי הצטרף לדעת הנאמן.

סברתי, וכך הצעתי גם לצדדים, בפתח הדיון היום כי לאור הבקשה והתגובות ניתן לעשות שימוש בסמכותי על פי תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי. הצדדים הסכימו עמדי ויחד עם זאת ביקשו, ונעתרתי לבקשתם, להוסיף ולחדד במשפטים אחדים, כל אחד את טענותיהם. במהלך הדיון אף הצעתי לצדדים רעיון כלשהו לענין הסדר, ואף יצאתי להפסקה קצרה, אך בסופו של דבר ההסדר לא יצא אל הפועל. הבקשה מונחת בבית המשפט כבר מאז חודש ספטמבר 2000. על הדיון היום יודעים הצדדים זה מכבר, שכן היה קבוע דיון ביום 22.11.01 שנקבע לפני חודשים אחדים והוא נדחה מה- 22.11.01 להיום, 25.11.01. לא בכדי אני כותבת דברים אלה שכן לאחר שהצדדים הסכימו לכך שהחיל את תקנה 241 על ההליך שבפני בסוף הדיון ביקש לפתע עו"ד גנות כי הדיון ידחה או יוקפא עד שתומצא שמאות מעודכנת. לא נעתרתי לבקשה זו באשר לדיון שנקבע, אם סבר עו"ד גנות כי הוא זקוק לשמאות מעודכנת, היה עליו לטרוח ולהגישה, ולא לעתור היום לדחיה. אשר על כן, לא נעתרתי לבקשה זו ואתייחס ליתר הנימוקים בענין זה במהלך ההחלטה להלן (ראה לענין זה  הסעיפים האחרונים בהחלטתי זו).

עובדות המקרה;

1.         בתאריך 11.8.99 הגיש הבנק הוכחת חוב אשר עמדה על סך 197,297 ש"ח. בתאריך 16.7.00 הודיע הנאמן כי הוא דוחה את הוכחת החוב, ומכאן הערעור.

 

2.         הבנק ערך הסדר חוב כולל עם הורי החייבת (להלן:ב ההורים), במסגרתו הסדירו ההורים את חובות החייבת וכן את חובותיהם של אחיה ואחותה כלפי הבנק. ואלו פרטי ההסדר בקצירת האומר:ו

 

א.         החוב יסולק ב 120 תשלומים חודשיים שישלמו ההורים.

ב.         ההורים ישעבדו את ביתם כבטוחה לעמידתם בהסדר.

 

3.         אין חולק, כי עד עתה, עמדו הורי החייבת בתשלומים החודשיים כסדרם.

 

4.         הבנק פעל במקרה דנן על-ידי שני באי-כח, אשר כל אחד מהם פעל באופן נפרד:נ

 

א.         משרד עו"ד בודה (להלן:ב "בודה"), אשר פעל באופן נפרד לגביית חוב של החייבת אשר נוצר כתוצאה מערבות שלה לחובות אחותה.

 

ב.         משרד עו"ד סורין (להלן:ו "סורין"), אשר פעל בעניין יתר חובות החייבת, והוא אף מגישה של בקשה זו.

 

5.         משרד בודה הסכים, בשם הבנק, להעמיד את ערך תביעת החוב המקורית, לאחר קיזוז שוויה המשוער של הבטוחה, על 16% מהסכום המקורי, קרי, 31,561 ש"ח.

 

6.         בנוסף לכל זאת, בין החייבת לבנק קיים הסדר תשלומים נוסף לפיו משלמת החייבת תשלומים חודשיים לבנק בסך 400 ש"ח, אשר משולמים מבנק הישר מקופת צבא הקבע בה עובדת החייבת.

נימוקי הנאמן לדחיית תביעת החוב;

 

7.         הנאמן טען כי חזקה על הבנק כי הוא מטיב לחשב את ערך בטוחותיו, וסביר להניח כי ערך הבטוחה מכסה לפחות 95% מסכום החוב.

 

8.         כמו כן, קיזז הנאמן מסכום החוב 14,251 ש"ח שהתקבלו אצל הבנק מתשלומים חודשיים של הורי החייבת.

 

9.         בסיכומם של דברים, טוען הנאמן כי אם נותרה יתרת חוב לחייבת, הרי שזו תפרע תוך זמן קצר מתשלומיהם החודשיים של ההורים, ולכן דין תביעת החוב להדחות.

 

טענות הבנק;

 

10.        הסדר החוב עם ההורים נועד להבטיח את כל החובות של שלושת ילדיהם החייבים, ולא את חובה של החייבת בלבד. גם שעבוד הבית נועד להבטיח את כל החובות דנן. מאידך, הוכחת החוב נעשתה לחובה של החייבת עצמה, בלבד.

 

11.        אין בהסדר עם ערבים בדבר חובותיה של החייבת כדי לפטור אותה מהתחייבויותיה, עד לפרעונו המלא של החוב בידי החייבת, או בידי הערבים. דבר זה מקבל משנה תוקף מנוסח ההסכם, המדבר על עיכוב (ולא ביטול) של הליכי ההוצאה לפועל.

 

12.        משנפתח כנגד החייבת שלא ביוזמת הבנק הליך פשיטת רגל, בידו הזכות לבחור באיזו דרך הוא מעוניין להפרע מהחייבת - דרך הוכחת חוב, או דרך הבטוחה.

 

13.        אין כל מקום לדרישת הנאמן, כי הבנק יוותר על הבטוחה, או יקזז אותה מסכום תביעת החוב שלו:

 

א.         לסעיף 8 לפקודה, המדבר על תביעת נושה מובטח, אין תחולה במקרה דנן, וזאת משום שההסדר דנן קבוע אך ורק לנושה מובטח אשר הליך פשיטת הרגל נפתח לבקשתו. לא זה המקרה דנן.

 

ב.         ויתור הבנק על הבטוחה, לו היה נעשה, לא היה מעשיר את קופת פשיטת הרגל, משום שהבטוחה נמצאת בידי צד ג', קרי, בידי הורי החייבת, ולא בידיה.

 

14.        הבנק טוען כי אם תמומש הבטוחה, אזי יפחית את שווי התקבולים שנכנסו לכיסו מתביעת החוב.

 

15.        האומדן של שווי הבטוחה, הן של עו"ד בודה והן של הנאמן, אינן אלא הערכות בלבד (אם כי הן מבוססות על אומדן שמאי מיום 1.12.98), ולמעשה אין הבטוחה מכסה את מלוא החוב.

א.         אין בהערכה בכדי ללמד על ערכה של הבטוחה בתנאי השוק הקשים דהיום.

 

להורדת המאמר בפורמט pdf לחץ כאן


 שלח תגובה