צור קשר

[270] פסיקת הוצל"פ:ביטול עיכוב יציאה מן הארץ לצורך יציאה לאומן

מאת: רשם:יניב הלר בתאריך: 23/11/2012

 


[270] פסיקת הוצל"פ:ביטול עיכוב יציאה מן הארץ לצורך יציאה לאומן

ט"ו  באלול התשע"ב

02/09/2012
 
 

מספר תיק: 
 
#הערות עוה"ד מיליס:

1)ההחלטה התירה יציאת החייב מן הארץ לאומן בתנאי תשלום סכום משמעותי ע"ח החוב בתיק ההוצאה לפועל ובכפוף להמצאת ערבים;

2)איך היתה משתנית ההחלטה במידה והחייב היה עומד בצו החיוב בתשלומים? 

3)איזו הצדקה יש להתיר יציאה מהארץ שלא לצרכי עבודה או מטעמים רפואיים? ומדוע רק להגבילה לביקור באומן? 

על שאלות אלו לא עונה ההחלטה...

החלטה

 1.  לפניי בקשת החייב לביטול צו עיכוב היציאה והגבלת היציאה מן הארץ שהוצאו כנגדו לשם עליה לקבר ר' נחמן מברסלב שבאוקראינה           בראש השנה. החייב לא צירף לבקשתו ערבים להבטחת תשלום החוב.                                                                    

2.   יתרת החוב בתיק הוצל"פ זה עומדת נכון להיום על הסך של 60,700.28 ש"ח.                                          

      החייב לא שילם עד כה דבר על חשבון חובו, מלבד 50 ש"ח.                                                           

3.   החייב מסר כי הוא עומד להתחתן בקרוב, אך קשר בין עניין זה לבין הצורך ביציאה לא הובהר על ידו כלל.                            

4.   באשר למקור מימון הנסיעה ציין החייב כי זה אינו ידוע לו  עדיין אך "ה' יתברך ישלח. הרבה שלוחים למקום".                                   

5.   באשר ליחס בין חירות התנועה של החייב אל מול זכותם החוקתית של הזוכים להבטחת השבת חובם נכתב כבר רבות; לא    

      זה המקום להרחיב. עם זאת, נוכח העובדה שהחייב מבקש לעלות לקברו של ר' נחמן מברסלב מצאתי להוסיף מספר מילים בעניין זה         גופו. מנהג חסידי ברסלב לעלות לקברו של רבם בראש השנה נובע, כמדומני - ואינני מוחזק כבקיא בכתבי חסידות זו - מחשיבות   

      ראש השנה במשנתו של הרבי מברסלב, ממנהג החסידים לבוא לרבם בעודו בחייו ומהבטחה, על פי המסורת, בשם הרבי, כי "מי     

      שיבוא על קברי... אפילו מפאות ראשו אמשכו משאול תחתיות להוציאו משם".                                                                

      דא עקא, שתורתו של ר' נחמן אינה מתמצה בהבטחות לעולים לקברו או למסתופפים בעיר אומן בראש השנה.                                          הנה למשל דברים באשר לחשיבות פירעון חובות, אף הם מתורת ברסלב:                                                  

      "מי שעושה מעשיו במהירות בלא יישוב הדעת נעשה בעל חוב" (ספר המידות, ערך ממון).                                 

       ויותר מכך, לעניין ימי התשובה: "מי שרוצה לשוב ייזהר מלהיות בעל חוב" (ספר המידות, ערך תשובה).                                   

6.    הנה כי כן, לא מפי השמועה, ולא כמסורת חסידים, כי אם מכתבי הרבי המנוח מברסלב עצמו עולה מפורשות כי היותו של  

       אדם בעל חוב מידה רעה היא, וכי חובתו של חייב לפרוע מלוא חובותיו. בנסיבות תיק זה, אשר בו לא עשה החייב כמעט דבר לפירעון            חובו משך זמן ניכר, אתיר את יציאת החייב אך בכפוף לתשלום משמעותי על חשבון יתרת החוב בתיק.                                  

7.    לאחר שעיינתי בבקשה החייב, הנני מורה בזאת כי צו עיכוב היציאה והגבלת היציאה מן הארץ שהוצאו כנגד החייב יבוטלו אם ישלם              החייב בתיק סך של 15,000 ש"ח במזומן, וכן אם יפקיד החייב ערבות בנקאית אוטונומית בגובה סכום החוב בתיק או ערבות לתשלום            החוב עליה יחתמו 2 ערבים, אשר יעמדו בתנאים שיפורטו להלן.                                                                                     

8.    הערבים יהיו מתחת לגיל 55, שכירים בלבד, בעלי משכורת בסכום שלא יפחת מ-7,000 ש"ח לחודש (נטו), אשר מועסקים באותו מקום

       עבודה לפחות 3 שנים. הערבים ימציאו 3 תלושי שכר אחרונים מקוריים או מאושרים למקור ע"י רו"ח, ובצירוף חותמת רו"ח,  

       מספר הטלפון של רואה החשבון ומספר הרישיון שלו, לצורך בירור שאפשר שייערך ע"י המזכירות (וזאת הן על תלושי שכר   

       מקוריים והן על מאושרים למקור).                                                                          

       היו הערבים או חלקם עובדי מדינה, ימציאו תלושי שכר מקוריים בלבד.

       לערבים לא יהיו תיקי הוצל"פ וכמובן שלא יהיו בהליכי כינוס או פש"ר.                                                                          

9.    הערבים יחתמו על נוסח הערבות המצוי בלשכת ההוצאה לפועל ועל תצהיר ובו יפרטו את הכנסותיהם ונכסיהם. הערבים יצרפו      

       לתצהירם מסמכים המאשרים את הכנסותיהם ונכסיהם (תלושי משכורת; נסח מקרקעין; רשיון רכב); הערבים יקבלו           

       עותק מהחלטה זו ויאשרו הדבר בחתימתם בשולי החלטה זו בפני פקיד המדור.                                                             

10.  ניתן צו עיכוב יציאה נגד הערבים.                                                                    

11.  לאחר קליטת צווי עיכוב היציאה נגד הערבים והפקדת כתבי הערבות במזכירות, ולאחר ביצוע כל המפורט לעיל, יבוטלו צו  

       עיכוב היציאה והגבלת היציאה נגד החייב.                                                                    

12.  על החייב לשוב לארץ, לחדש את צו עיכוב היציאה והגבלת היציאה ולהתייצב במזכירות ההוצאה לפועל עד לא יאוחר מיום  

       23.9.2012 שאם לא כן תמומשנה הערבויות.                                                                   

13.  עם שובו של החייב לארץ במועד ולאחר קליטת צו עיכוב היציאה והגבלת היציאה נגדו ישוחררו הערבים מערבותם

 

 

                                                                     ___________________________

                                                                                         יניב הלר

                                                                                רשם ההוצאה לפועל

 
 
שלח תגובה